ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು.

೧)ಕಾಸರಕ—ಕಹಿ ವೃಕ್ಷ.ಬೀಜ,ತೊಗಟೆ,ಎಲೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಔಷಧೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು.ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು,
ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಈ ಮರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು
ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸರಕನ
ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು.
೨)ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ –ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರವಾಗಿ
ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಗೂ ಸಮುದ್ರದ
ಉಪ್ಪಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿದವರು ತುಳುವರು.
ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪುರುಷ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ
ಇಟ್ಟು
ಕೊಂಡು ವಿವಾಹ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು
ವಧು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s