ಶರಣರ ವಚನಗಳು

೧.ಎನಿಸು ಕಾಲ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು  ಫಲವೇನು?
ನೆನೆದು ಮೃದುವಾಗ ಬಲ್ಲುದೇ?ಎನಿಸು ಕಾಲ
ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ  ಏವೆನಯ್ಯಾ, ಮನದಲ್ಲಿ  ದೃಡ ವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ …?
೨.ಅರಿತರೆ  ಶರಣ  ಮರೆತರೆ  ಮಾನವ.
೩.ಧನಕ್ಕೆ ಮುನಿದವರುಂಟು, ಮನಕ್ಕೆ ಮುನಿದವರಿಲ್ಲ.
೪.ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ,
ಗುಂಡು ತೇಲಲೀಯದು, ಬೆಂಡು ಮುಳುಗಲೀಯದು.
೫.ತನ್ನ ತಾನರಿಯ ಬೇಕಲ್ಲದೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿವು  ಸ್ವಯ
ವಾಗಿರಲು  ಅನ್ಯರ ಕೇಳಲುಂಟೆ? —ಅಕ್ಕಮ.
೬.ಹರ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡುವ,
ಒರೆದು ನೋಡುವ ಸುವರ್ಗದ ಚಿನ್ನದಂತೆ,
ಅರೆದು ನೋಡುವ ಚಂದನದಂತೆ,
ಅರಿದು ನೋಡುವ  ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲಿನಂತೆ,
ಬೆದರದೆ, ಬೆಚ್ಚದೆ ಇದ್ದಡೆ, ಕರವಿಡಿದೆತ್ತಿ ಕೊಂಬ
ನಮ್ಮ ರಾಮನಾಥ- ದೇವರ ದಾಸೀಮಯ್ಯ.
೭.ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ
ಶಬ್ದಗಳಿಗಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯಾ, ಲೋಕ ದೊಳಗೆ
ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ  ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು  ಬಂದಡೆ,
ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕಯ್ಯಾ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s