ಯುಗ ಧರ್ಮ.

ಹಣದ ಮುಂದೆ  ಸತ್ಯ ಬಾಗುವುದು  ಈ
ಯುಗದ ಲಕ್ಷಣ. ಇಂದು ಸರಳ ಜೀವನ ,
ಉನ್ನತ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ  ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪಲ್ಲಟಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು
ಧನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ  ಆರಾಧಕರು, ಭೋಗ ಪ್ರಿಯರು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ; ಮೌಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವೂ  ಉನ್ನತ ಚಿಂತನವನ್ನು
ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.ನಮಗೆ  ಸತ್ಯ,  ಶಿವ/ಒಳಿತು ,
ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ;ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ವಿಕಾರಗಳ  ವಿಜ್ರಂಭಣೆ, ಹಣಗಳಿಸುವ ಏಕೈಕ
ಧೋರಣೆ. ಬದುಕಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ  ಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ,
೬೪ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಕಾಮ,ಅಶ್ಲೀಲ ವ್ಯಾಪಾರದ
ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ, ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ.—ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ. (ಸಾಹಿತಿ)
Advertisements

Health Corner.

1.)Any electronic items(cell phone etc,.) held to the ear,

that outputs  high decibles could cause  deafness. Using a

Bluetooth and switching it  from one ear to another  is a

better option  for mobile users. It is also advisable to keep

the volume at the lowest level at which the mobile user

can hear lucidly.

2)Cannabis can lead to schizophrenia.

Forms of  cannabis:a)Marijuana, ganja,

Mary-Jane/M J,Hemp, weed, grass are

dried leaves of the cannabis sativa plant that are smoked.

b)Bhang ( a beverage); c)Hashish or Charas d) Hash oil.

This unsafe drug leaves its users scarred in the long term

and they find it difficult to adjust to their surroundings.

Source:Collection.

Weeps The Youth.

Oh, the ruthless time, don’t pour cold water upon my days nice;

Cease not the youthfulness by filling my life  only with   icy days.

Turn not the golden dawn into shadowy dusk.

Erase not the colors of  of desires  by making them fade.

Make not the green  tree shed  the leaves  and stand  bare.

Turn not the ever green  forest of life into a bare  desert

covered  with sand.

Drain not the cream of youthfulness and  cover

the body with wrinkles.

By    Vani Hegde

Divine Corner.

1.Loud ringing of the bells while worshipping God/Goddesses

in  Hindu  Temples  are intended to drive away demoniac

forces and to welcome divine forces.Devotees who go to

temples to have a vision of God/ Goddess are  required

to sit on the floor  to imbibe the positive forces prevailing

around.

2.Cart  festival  implies arriving of  God in cart  towards

the devotee,  by creating  the path  in the crowd of humans.

It also  means that a human should create a befitting path for

moving the cart of his/her  body in the congestive  crowd of the world.

Source:Collection.

खुली बातें |

१)जैसा ज़माना, वैसा निभाना |
२)रिश्ता  होता है  संकट में  साथ
निभाने के लिए | हर चीज़ को पैसे से
तोलने लगोगे, तो रिश्ता  तोड़ने में
ज्यादा  समय नहीं लगेगा |
रिश्ता तोड़ने में  पल भर भी  नहीं
लगता |लेकिन रिश्ता  फ़िर से जोड़ने
में उमर निकल  जाती  है |
३)कड़वा बोलने से  कुछ लोगोंको
खुशियाँ  मिलती  है, तो  वह उनका
स्वभाव  है|
४)जहाँ दवाई काम नहीं करती, वहाँ
धुवा  काम करता है|
मूल:संग्रह |

अध्यात्म चिंतन |

१) अच्छे कर्मोंका फल मिले या ना मिले ,
लेकिन बुरे कर्मों की  साया  अपने भाग्य पर
पड़ता ज़रूर |–शिर्डी  के साई  बाबा |
२) पवित्र शरीरवाले भक्तोंसे पवित्र मनवाले
भक्त  भगवान् को ज़्यादा  अच्छे लगते हैं |
–श्री कृष्ण |
३) विशवास ही जीवन का  शवास है|
-शिर्डी साईबाबा
मूल :संग्रह .

Hitting.

You can freely hit a blank heart, which never responds.

But, a hard hit breaks the soft heart; never you can set it right again.

Try to hit a stony heart, you find that  your fist is twisted.

Hit a  burning heart, your fist is deformed.

But , I bet, you will never hit a heart melting with kindness.

By Vani Hegde.