ಉಪವಾಸ

ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ  ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಉಪವಾಸವೆಂದರೆ ‘ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವ ಧರ್ಮ’
ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಉಪವಾಸ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ
ಬಂದರೆ ಉಪವಾಸವಿರುವುದೇ  ಪರಮೌಷಧ ಎಂದು ಅದು
ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ  ‘ಸಲ್ಲೇಖನ’ ಎಂಬ ಕಟಿಣ  ವ್ರತ
ವಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳು ಉಪವಾಸವನ್ನು
ನೆಚ್ಚಿವೆ.ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಎಂದರೆ
–ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು,ಪ್ರಾಣಿದಯೆ,ನಿರಂತರ ಸಹನೆ,
ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು,ನಿಸ್ಪ್ರಹತೆ,
ಅಕಾರ್ಪಣ್ಯ,ಭೋಗವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು,ಇಂದ್ರಿಯಗಳ
ಸಂಯಮ.——-ಶುಕ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s