ಅತಿ ಅವಸರ ಅಪಾಯಕರ.

ಇದು ದಿಡೀರ್ ಯುಗ.ಎಲ್ಲರೂ ದಿಡೀರ್ ಕಾಫಿ,
ದಿಡೀರ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.ಏಕೆಂದರೆ  ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಅವಸರ.ಸಮಯದ ಅಭಾವ.ಆದರೆ ಈ ದಿಡೀರ್
ಮನೋಭಾವ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ  ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.ಏಕೆಂದರೆ  ಅವಸರದಲ್ಲಿರುವ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಏನನ್ನೂ  ಸರಿಯಾಗಿ  ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.ಬೀಜ ನೆಟ್ಟು
ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ  ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು  ಸಮಯ
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೋ  ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲೇ
ಬೇಕು.ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ  ನಿಯಮ.ಹಾಗೆಯೇ
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ನಿಪುಣನಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ
ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿಡೀರ್   ಇಂಜಿನೀಯರ್ ಗಳು  ಕಟ್ಟುವ ಸೇತುವೆಗಳು
ದಡಾರ್ ಎಂದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ದಿಡೀರ್ ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ರೋಗಿ  ಡಮಾರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ.
ಅವಸರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ  ಸಲ್ಲದು. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಅವಸರ ಅಪಾಯಕಾರಿ.—ಎಸ್.ಷಡಕ್ಷರಿ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s