ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ

“ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತ  ಗೋಪೀ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಃ”ಎಂಬುದು
“ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರ  ಶತನಾಮ” ದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹೆಸರು.
ಜ=ಜನ್ಮ; ಲ=ಲಯ, ಸಾವು,
ಜಲ =ಜನನ ಮರಣ ರೂಪದ ಸಂಸಾರ.ಇದರಲ್ಲಿಯೇ  ಮುಳುಗಿ
ಮೈ ಮರೆತವರು  “ಜಲ” ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತರು ಅಥವಾ  “ಜಡ”
ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತರು. ‘ಜಲ’ ಹಾಗೂ ‘ಜಡ’ಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.
ನೀರಿಗೆ ಜಡ ಎಂಬುದು ನಾಮಾಂತರ.”ಗೋಪೀ”ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು.
“ವಸ್ತ್ರ” ಎಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನದ  ಮುಸುಕು.ಅರ್ಥಾತ್  ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೂ,
ಯಾರು ವಿದ್ಯೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೋ, ಅವರ ಅಜ್ಞಾನಾವರಣ
ವನ್ನು  ಭಗವಂತ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಗೋಪ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ  ಜೀವರೂಪರು.ಅವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಲ್ಲಿ
ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬೇಡುವವರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋದೆಯ  ಮಗನಲ್ಲ;
ಸಕಲ ಜೀವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಮಹಾಚೈತನ್ಯ.
ಆತ ನವನೀತ ಚೋರ. (ನವ =ಹೊಸತು;ನೀತ =ಬಂದುದು/ತಂದುದು.)
ಅಜ್ಞಾನ,ಪಾಪ,ದುಃಖಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂಥವು. ಅವುಗಳನ್ನು
ಕೃಷ್ಣ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ನವನೀತ ಚೋರ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s