ಭಾಷಾ ಶುಧ್ಧಿ

ಭಾಷಾ ಶುಧ್ಧಿ
ಉಚ್ಚಾರ ಶುಧ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರಾಗುವ
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಉದಾ :
ಶುಧ್ಧ ———————————————ಅಶುಧ್ಧ
೧.ಸಕಲ=ಎಲ್ಲ                                ಶಕಲ= ತುಂಡು
೨.ಮಾಸ =ತಿಂಗಳು                       ಮಾಷ=ಉದ್ದು
೩.ಕೊಲೆ =ಹತ್ಯೆ                             ಕೊಳೆ=ಹೊಲಸು
೪.ಕಾಲು =ದೇಹದ ಅಂಗ                ಕಾಳು=ಧಾನ್ಯ.
ವ್ಯಾಕರಣದ ತಳಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಿ, ಭಾವ ಸಮೃದ್ಧಿ,
ಗಳು  ಬರಲಾರವು. ಕವಿ, ಕೀರ್ತನಕಾರ, ಬೋಧಕ, ಪ್ರವಚನಕಾರ,
ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ  ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧಿ  ಬೇಕೇಬೇಕು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s