ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಏನು? ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು  ಕಳೆದು ಕೊಂಡು,
ಬೇರೆಯದನ್ನು  ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ? ಅಥವಾ  ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು,
ತನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು  ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ? ಮೂಲ ನದಿಗೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು
ಸೇರಿ
ತುಂಬಿ ಹರಿವಂತೆ, ಕಾಲಾನುಗತಿಯಲ್ಲಿ  ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳ ನೀರು ಸೇರಿ ತುಂಬಿ  ಹರಿಯುವಾಗ, ನದಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ  ನೀರನ್ನು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು  ಇಲ್ಲಿ  ನಾವು  ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  ಆಗುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಸ್ವಂತ  ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು  ಮೂಲೆಗೆ
ತಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ  ಭಾಷೆಯ  ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ  ಭಾಷೆಯ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲು  ಸಾಧ್ಯ?—–ಡಾ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ  ಸ್ವಾಮೀಜಿ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s