ಸುಭಾಷಿತ

೧.”ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ  ಸಿಗರೇಟು ಉರಿಸ ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಮತ್ತೆ  ಅವನಿಂದ  ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ?” –ಎಂದು ಹೇಳುವಾತನಿಗೂ  
ಸುರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದು.—–ಶುಕ .
೨.ನಡು ಬಗ್ಗಿಸಿ ದುಡಿಯೋನಿಗೆ, ನಡುಮನೆ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯ.–ಗಾದೆ.
೩.ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ.ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಕೊತಿ ವಿದ್ಯೆ. –ನಾಣ್ನುಡಿ.
೪.ಮನೆಯಿಲ್ಲದವಗೆ  ಮಾನವಿಲ್ಲ.
೫.”ಇವನ್ಯಾರವ,  ಇವನ್ಯಾರವ, ಎನ್ನದಿರು;
ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಎನ್ನುತಿರು.”—ವಚನ.
೬”.ಮಂಚ ಬಾರದು,ಮಡದಿ ಬಾರಳು,
ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು,ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ  ಬಾರದು,
ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರಿ  ಧರ್ಮವ”–ಪುರಂದರ ದಾಸರು.
೭.ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಪ್ರೀತಿ ಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು,
ಆದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಬಹುದೇ 
ಹೊರತು   ಆತ್ಮ ಗಳನ್ನಲ್ಲ.—ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ 
೮.ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ  ಚಿನ್ನದಾತುರ  ತೀಕ್ಹ್ಷ್ಣ ,
ಚಿನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಗಂಡು  ಹೆಣ್ಣಿ ನೊಲವು .—ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.
೯. ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು  ಕಾಲಿಡು.
೧೦.ಸದಾ ಸಂತಸದಿಂದಿರ  ಬೇಕೆಂಬ  ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ 
ತುರಿಯಾನಂದ.ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ತೋಡಿನಲ್ಲಿ  ನೀರಿದೆ.
ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?——-ಫಾ .ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ.    
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s