ಕನ್ನಡ ಸುಭಾಷಿತಗಳು.

೧. ಪಾತ್ರೆಯಾಕಾರದ ಕುರಿತು ಏಕೆ ಜಗಳ ?
ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ದಾಹ ಪರಿಹಾರ. -G.S.Shivarudrappa.
೨. ಪೃಕೃತಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ.
೩, ಅಳಿಲು ಏರಿದರೆ ಅರಳೀ ಮರ ಅಲ್ಲಾಡೀತೇ?
೪. ಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ
ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. –ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ.
೫.ಜನ್ಮಾಂತರವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ನಾವು ನಡೆಯದ ಜಾಗವಿಲ್ಲ!
ನುಡಿಯದ ಭಾಷೆಯಿಲ್ಲ!ತಿನ್ನದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ!ಎತ್ತಿದ ಜನುಮಗಳಿಗೆ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ !
೬. ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ, ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ.
೭. ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆವವನೇ ಭಗವಂತ.
೮. ಕಂಡೋರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾನಿಸುವುದ ಬಿಡು ,
ನಿನ್ನ ಮನದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗು.
೯. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಅಳಿಸಲಿಕ್ಕಲ್ಲ.
ಈ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು. ನಾಳೆ ಎಂಬುದು ಖಾಲಿಹಾಳೆ.
೧೦. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಷಾದವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವನ್ಮುಖಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Divine Corner.

1.Mornings are great to connect with the higher power

through prayer.

2.There is more hope for a confessed sinner than a conceited saint.

3.Life is a perennial river of worldly thoughts,

Flowing toward the Ocean of Divinity,

From birth to birth….Continuity is its motto

And enlightenment  its goal.

(Poem-”A Perennial River” by Dr.Venkataramana K.V.)

4. I go on moving, I go on marching,

And I go on rushing…For, I want to reach Him

And unite with Him, like a river,

Which took its birth in a mountain,

Goes on moving to merge with the ocean.

(Poem:”The Union” by Dr.Venkataramana K.V.)

5.Butterflies don’t know the colour of their wings,

but human eyes know how beautiful it is. Likewise

you don’t know  how good you are but others can

see you are special.

6. Never complain to God about the difficulties of life;

because a great  director always gives, the most difficult

role to the best actor.

7. You should not reject God because you cannot perceive

Him with your limited senses. He is beyond the reach of

your  imagination because your imagination is rooted in

what you perceive.Every devotee can feel God, but only

to a worthy devotee does He reveal Himself completely.

All that belongs to the realm of senses including thought

constitutes ”This.” What is beyond the reach of our senses

and mind is ”That. God is ”That” God cannot be defined

because all definitions belong to the realm of ”This” and

God is ”That”.

8. Faith has the power to change your life.

9.Our scientific power has outrun our  spiritual power.

We have guided missiles and misguided men.

-Martin Luther King.

10. Even with the best of one’s efforts.

Success is still not assured;

Unless God wills to intervene

Everything is de-insured.

(Poem:”De-Insured” by Dr.Venkataramana K.V.)

Source:Collection.

 

 

 

 

 

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ನಗೆ ಹನಿ.
೧. ಜನರು mobile phone ನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ
ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ
ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ
ಮಾಡಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
–ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ.
೨. ಸಪೂರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಸುಲಭವಾದದ್ದೆಂದರೆ ದಪ್ಪವಿರುವವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?
೧. Ballot ಮತ್ತು Bullet ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲ balls. ಗ್ರೀಕರಿಂದ
ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ಪದ -balls.
೨. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜಲಜನಕವನ್ನು
ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
೩. ಬಹ್ -ರೇನ್ (ಬಹರೇನ್ ) ಅಂದರೆ ಅರಬ್ಬೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
”ಎರಡು ಸಮುದ್ರ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ.
೪. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ”ಭಲ್ಲಾತಕ” ಎಂದರೆ ಗೇರುಮರ.
೫.ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ”ತುಲ್ಕು ”ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
೬. ಪಾಣಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ
ರಚಿಸಿದಾತ .
೭. ”ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ”ದ ಕರ್ತೃ ಬಾದರಾಯಣ. ಇವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸ
ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ.
೮. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿವಾಸವು ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
೯. ಶಮೀ ವೃಕ್ಷವು ಅರ್ಜುನನ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಗುಟ್ಟಾದ
ರಕ್ಷಾಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು.
೧೦. Dactylography =ಬೆರಳಚ್ಚನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಜ್ಞಾನ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

One Line Quotes.

1.Compromise makes a good umbrella but a poor roof.

-James Russel Lowell.

2. It is indeed ironic that in India, where female deities

are worshipped with immense faith and splendour, women

now have to bear the brunt of violence-domestic as well as

emotional and mental.

3.All men who have achieved great things have been great

dreamers.

–Orison Swett Marden.

4. O,Woman, your story of life is all the same;there is milk

in your breast and tears  in your eyes.

5. For the birds that cannot soar, God has provided low

branches.

6.Peace depends ultimately not on political arrangements

but on the conscience of mankind.

7.There are decades where nothing happens; and there

are weeks where decades happen.

-Vladimir Lenin.

8.Only through focus can you do world-class things, no

matter how capable you are.

-Bill Gates.

9.If you want your child to walk the righteous path,

do not merely point the way;lead the way.

-J.A.Rosenkranz.

10.The quality, not the longevity of one’s life is important.

-Martin Luther King.

11.Action is the antidote to despair.

-Joan Baez.

12.Happiness consists in activity; it is a running stream,

not a stagnant pool.

-John Mason Good.

13.The fragrance of flowers spread in the direction of the wind;

but the goodness of a person spread in all direction.

-Chanakya.

14. Gifts should really lift us.

15.Health is a state of complete harmony of body, mind and spirit.

16. Season changes but values never.

17.We make a living by what we get, but we make a life by what

we give.

Norman Mac Eswan.

18, Some books should be tasted; some devoured but only a few

should be chewed and digested thoroughly.

-Francis Bacon.

19, Anger blows out the candle of the mind.

-R.G.Ingersoll.

20.There is a lot of difference between human being and

being human.

Source:Collection.

 

History of Places.

1.Dharmasthala–800 years ago Dharmasthala was known as Kuduma

in Mallamadi, then a village in Belthangadi.

2.Kannada mother Bhuvaneshwari’s temple is on Bhuvanagiri hills

in Siddhapur taluk of North Kannada. It was the rulers of Bilagi, who

constructed the temple of Bhuvaneshwari Devi in Bhuvanagiri.

3. Venu grama means village of bamboo in Sanskrit. Over time

it changed to Belagavi and later Belgaum.

4.Moodabidri–Abundance of bamboo groves in the area, gave

the place the name Moodabidri. Moodu means east and bidiru

means bamboo.

5. Kaup– Historians say that Kaup was known in the distant past

as ”Rakshanapura”. The word Rakshane meaning protection in

Kannada language translated into local Tulu language as Kaup

i.e,Land of Protection(Land that protects)

6.Bengaluru was Bengavaluru, meaning city of guards in 890CE

according to historians. A Hoysala king Veera Ballala of 12th century

came hunting here.The hungry king entered the hut of a poor woman

and she offered him boiled beans and the king promptly gave

this place a name Benda Kaalu Ooru( land of boiled beans).

It evolved into Bengaluru and later Bangalore during the British Raj.

Source:Collection.

ಚಿಂತನ.

೧. ರೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಧ್ಯೇಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ಅಸತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗೇ ಜಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು.
೨, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ೨ ಪ್ರಬಲ ಚರ್ಚೆಯಿದೆ. ಒಂದು ನಿರಾಕಾರ,
ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕಾರ. ನಿರಾಕಾರ ಎಲ್ಲದರ ”ಮೂಲ”ಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ
ಸಾಕಾರ ”ಮೂಲ”ದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಯೋಗಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೇ.
೩.Painting ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮೌನ ಕಾವ್ಯ (Silent Poem).
ಕಾವ್ಯ ಎಂಬುದು ಮಾತನಾಡುವ ವರ್ಣಚಿತ್ರ.
೪. ಪುರಾಣಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮನಸಾಧಿಪನೆಂದು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು
ಬುದ್ಧಿಯ ಅಧಿಪನೆಂದೂ ಬಣ್ಣಿಸಿವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆ,
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಾರಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೇನೋ !
–Prof. M.R.Nagaraju.
೫.ಆಲಯ =ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆರೆಯುವಿಕೆ.”ದೇವ” ಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ
ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆರೆಯುವುದು. ಅದೇ ದೇವಾಲಯ.
೬. ಆಳುವವನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಕನೇ ವಿನಃ ಒಡೆಯನಲ್ಲ.
೭. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಮಯ ಜೀವನವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
೮.ಕತ್ತೆ ಎಂದಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಒದ್ದರೆ
ಮರಳಿ ನೀ ಒದೆಯದಿರದಕೆ
ಕತ್ತೆಯ ಒದೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರೆ
ನೋವಿನ ಬಹುಪಾಲು ನಿನಗೆ. —S. V. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ.
೯, ಹೂವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡ ಬಹುದು; ಆದರೆ ಸುಗಂಧ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗದು.
೧೦. ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಈಶ್ವರನ ವರದಾನ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Ganesha Chaturthi.

Best-Ganesh-Chaturthi-Images-Wallpaper-1

 • Lord Ganesha is widely revered as the remover of obstacles, the patron of arts and science and the God of intellect and wisdom.
 • Vinayaka worship is associated with offering 21 different kinds of leaves and 21 flowers.
 • Lord Ganapathi’s  5 favourite foods are-
  • Modak (his favourite sweet)
  • Bananas
  • Mootichoor Laddus
  • Durva grass, a plant with three blades and is known to have immense power to attract Lord Ganesha’s energy
  • Puffed Rice
 • In the 1,000 names of  Lord Ganapathi, ”Om Oshadhi Pataye Namaha” is one. It means he is the owner of all medicines and their powers.
 • Ganesha symbolism:
  • Big Head–Think big;
  • Large ears–Listen more;
  • Axe—To cut off all bonds of attachment;
  • Rope–To pull you nearer to the highest goal.
  • Small mouth—Talk less;
  • One tusk—Retain good and throw away bad.
  • Small eyes–Concentrate;
  • Trunk–High efficiency and adaptability;
  • Large stomach–Peacefully digest all good and bad in life.
  • Modaka–Rewards of sadhana.
  • Mouse–desire, unless under control, can cause havoc. You ride the desire and keep it under control and don’t allow it to take you for a ride.
 • Santoshi Mata is daughter of Lord Ganapathi. Riddhi(amazing) and Siddhi(perfection) are His wives. Shubha and Labha are his siblings.
 • Lord Ganesha is worshiped in other countries also.
  • In Japan, Kangiten God is like our Ganapathi.
  • In Thailand Ganesha is called Phra Phikanet.
  • In Nepal, He is Surya Vinayak.
  • In Myanmar, He is called Thagya Min
  • In Tibet, he is Tshogs bdag.

Source: Collection.